top of page

TOWARZYSTWO

PRZYJACIÓŁ

MDK 

1% DLA TP MDK!

Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury
ul.  Portowa 3
73-110 Stargard
 
K R S: 0000 285 348
N I P: 854 232 60 21
Regon: 320 436 505
tel.:  91 834 43 02
email: tpmdk@wp.pl
 
PEKAO S.A.  I O. w Stargardzie 91 1240 3901 1111 0010 1621 0854

Statut Towarzystwa Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury
w Stargardzie

Zarząd TP MDK

Robert Iżewski - prezes TP MDK
Elżbieta Szumska - wiceprezes TP MDK
Jacek Jankowski - sekretarz
 
Skład komisji rewizyjnej stanowią: 
 
Agnieszka Makowska - przewodnicząca komisji
Bożena Kurczewska - członek komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja publiczna o darowiznach otrzymanych w 2021 roku

1%KRS:

0000 285 348 

Więcej o naszym Towarzystwie:

Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury jest zintegrowaną częścią struktury MDK. Jest to grupa kilkudziesięciu osób, które wspólnie z kadrą MDK razem działają dla dobra dziecii młodzieży, która chce rozwijać swoje zainteresowania i kształtować swoje widzenie świata. Za kilka lat właśnie ci młodzi ludzie, będą decydowali o ważnych sprawach dotyczących nas wszystkich, mieszkańców Stargardu. Im lepsze stworzymy im warunki do rozwoju

i samorealizacji, tym lepszymi ludźmi będą jak dorosną.Od 2010 roku uzyskaliśmy status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. Daje nam to nie tylko prestiż, ale także możliwość pozyskiwania funduszy na działalność statutową w postaci odpisów podatkowych. Ściśle współpracujemy z kadrą zatrudnioną w MDK, zatrudniamy instruktorów, którzy prowadzą różnorodne zajęcia. Staramy się aby nie istniał podział na kadrę i uczestników Towarzystwa a MDK. Działamy wspólnie, dążymy do tego samego celu, wzajemnie się wspierając.
 
Kamieniem węgielnym TP MDK były 33 osoby, które zebrały się w dniu 29.03.2007 roku w jednej z sal MDK w Stargardzie. Spotkanie to było Zebraniem Założycielskim Stowarzyszenia. Odczytano na nim projekt Statutu przygotowany przez grupę inicjatywną i poddano go pod dyskusję. W trakcie dyskusji zmieniono kilka proponowanych zapisów i po głosowaniu jednomyślnie Statut przyjęto. Członkowie - założyciele powołali Komitet Założycielski i skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej towarzyszenia. Wniosek Komitetu Założycielskiego o nadanie TP MDK osobowości prawnej został rozpatrzony ostatecznie przez Sąd Rejonowy w Szczecinie w dniu 27.07.2007 roku.
 
Stowarzyszenie TPMDK zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000285348.

bottom of page