ochronA

danych osobowych

Klauzula informacyjna

Młodzieżowego Domu Kultury im. Mariusza Zaruskiego w Stargardzie.

 

 

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek wynikający z przepisów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) MDK informuje, iż:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dziecka/Dzieci (zwanych dalej Wychowankiem/Wychowankami) jest MDK z siedzibą, ul. Portowa 3, 73-110 Stargard.

2. W Polsce organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jak również przysługujących Opiekunom prawnym praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych: poprzez adres e-mail: iodgrzegorzgrenda@gmail.com,

4. Przetwarzanie danych osobowych Wychowanków i Opiekunów prawnych odbywać się będzie na podstawie przepisów art. 6 ust.1 pkt. c w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO), w celu realizacji zadań związanych z kształceniem w Młodzieżowym Domu Kultury Stargardzie.

5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Wychowanka Młodzieżowego Dom Kultury

w Stargardzie stanowią przepisy: Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r., Prawo Oświatowe, ustawa z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów,

6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.

7. Ma Pan/Pani prawo do żądania od MDK dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych swojego Dziecka , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wydanej zgody na przetwarzanie. 

10. Pani/Pana dane oraz dane Państwa Dziecka (Wychowanka MDK) przetwarzane są w następujących celach:


a) Wykonywania czynności rekrutacyjnych,
b)Wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem za uczęszczanie do placówki, 
c) Prowadzenie dziennika zajęć wychowanków MDK, prowadzenie ewidencji wychowanków   MDK, prowadzenie dziennika, na podstawie wykonania obowiązku prawnego, nałożonego przez przepisy prawa rangi ustawowej na placówki oświatowe, m.in. prawa oświatowego,Karty nauczyciela czy ustawy o systemie oświaty,
d) Wykonanie obowiązku sprawozdawczego oraz w celach statystycznych, wynikających

z ustawy
e) Utrzymywania, wyświetlania strony internetowej oraz ich zawartości (tj. wizerunku wychowanków MDK-u), komunikowania się przez te strony. Podstawą do wykorzystania danych tam zawartych jest Pana/Pani zgoda wyrażona w imieniu własnym, jak i Dziecka/Dzieci lub odpowiednie przepisy prawa, 
f) Wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów MDK, w tym polegających na zapewnieniu    bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oraz mienia MDK (monitoring wizyjny)

 

11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych Wychowanka/Wychowanków są:


a) uprawnione podmioty (na podstawie przepisów prawa) w tym: MEN – poprzez System Informacji Oświatowej, jednostka prowadząca – Urząd Miasta, jednostki kontrolujące i inne na wniosek np.: Sąd, MOPS,
b) podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie Pana/Pani zgody lub upoważnienia.

 

12. Pani/Pana dane osobowe jak również dane Wychowanka nie będą przekazane do państwa trzeciego.

13. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Wychowanka będą przechowywane w zależności od celu, w jakim zostały zebrane, od przepisów prawa lub przyjętych przez MDK rozwiązań, a także wyrażonej przez Pana/Pani zgody/zgód oraz oświadczeń.
    

a) zgody – przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, do czasu odwołania zgody,
b) umowy/ innej czynności prawnej – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a jeżeli dana    czynności nie doszła do skutku, przez okres 3 lat od dnia zebrania danych,
c) danych archiwalnych – po wygaśnięciu danej umowy, dane osobowe przetwarzane są przez 10 lat.

 

14. podanie Pani/Pana danych osobowych jak również danych Państwa Dziecka jest wymogiem ustawowym.

15. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach informacyjnych, marketingowych jest dobrowolne.

© 2018 by MDK Stargard. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now