top of page

1950

- 2001

1950 | W budynku Komendy Hufca ZHPw Stargardzie przy ul. B. Krzywoustego nr 1, powstaje Harcerski Ośrodek Metodyczny zorganizowany na polecenie Komendy Chorągwi ZHP w Szczecinie przez Ludwika Krajewskiego. We wrześniu 1950 r. rozpoczyna programową działalnośćz dziećmi i młodzieżą szkolną 12 kół zainteresowań skupiających 149 stałych uczestników.

 

1951 | Władze oświatowe przejmują Harcerski Ośrodek Metodyczny przekształcając gow Dom Harcerza - placówkę wychowania pozaszkolnego dla dzieci i młodzieży szkolnej. Kierownikiem Domu Harcerza zostaje Ludwik Krajewski. System pracy wychowawczej w Domu Harcerza opiera się na kołach zainteresowań, zespołach, kursach.

 

1953 | W domu Harcerza powstaje pracownia szkutnictwa, w której wykonuje się kajaki, łodzie wiosłowe, motorówki i żaglówki, wykorzystywane do wychowania wodnego dzieci i młodzieży szkolnej prowadzonegona rzece Inie i jez. Miedwie.

 

1954 | Dom Harcerza organizuje działalność żeglarską na akwenie jez. Miedwie,w Ośrodku Wodnym, zlokalizowanymw wynajętym obiekcie w Morzyczynie.

 

1957 | Decyzją władz oświatowych Dom Harcerza zostaje przemianowany na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży.

 

1959 | Instruktor pracowni szkutnictwaPiotr Korzeniowski wykonuje zestawy maszyn modelarskich do obróbki drewna własnej konstrukcji, dla pracowni technicznych MDK.

 

1962 | W DKDiM rozwija się samorządna działalność uczestników.

 

1963 | Patronat nad MDK obejmuje Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego. Na wniosek władz miasta - na podstawie decyzji Prezydium PRN

w Stargardzie DKDiM przenosi się do znacznie większego obiektu przy ul. Portowej 3. Umożliwia to rozszerzenie działalności programowej placówki wykorzystywanie do pracy z młodzieżą przyległych terenów zielonych. Powstaje Klub Żeglarski "Wodnik" przy MDK, którego komandorem zostaje Ludwik Krajewski. W pracowni motoryzacji powstaje pod kierunkiem Józefa Machowskiego pierwszy gokart własnej konstrukcji. Podejmuje działalność Komitet Rodzicielski przy MDK.

 

1964 | Na wniosek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Prezydium WRN w Szczecinie podejmuje uchwałę o przekształceniu DKDiM w Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie. W MDK wdraża się system pracy wychowawczej oparty na działach programowych i pracowniach. 800 stałych uczestników rozwija swoje zainteresowania w pracowniach: muzyki, plastyki, choreografii, teatru i poezji, radiotechniki, motoryzacji, model. okrętowego, model. lotniczego, szkutnictwa, żeglarstwa, krajoznawstwa, fotografii, gospod. domowego, gabinecie harcerskim, świetlicy. Na zlecenie Ministerstwa Oświaty i Wychow., MDK opracowuje pod kierownictwem L.Krajewskiego, szczegółowe założenia programowo - organizacyjne modelowej placówki wychowania pozaszkolnego (w oparciu o doświadczenia własne placówki). W MDK podejmuje działalność Samorząd Uczestnika Placówki. Uchwalona zostaje karta Praw i obowiązków uczestnika MDK.

 

1965 | Oddanie do użytku młodzieży Ośrodka Wodnego MDK w Morzyczynie nad Jez. Miedwie, wybudowanego w czynie społecznym przy udziale funduszy SFOSiK. MDK zostaje organizatorem dorocznych regat żeglarskich organizowanych z okazji Dni Morza na akwenie jez. Miedwie. MDK prezentuje kierunki swej działalności wychowawczej na ogólnopolskiej Naradzie Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Warszawie.

 

1966 | Kabaret "Szpak" prowadzony przez Barbarę Sobierajską, występuje w klubie Stodoła w Warszawie. Pracownicy MDK opracowują odczyty pedagogiczne związane tematycznie z działalnością placówki, które uzyskują wyróżnienia na Wojewódzkiej Sesji Postępu Pedagogicznego w Szczecinie. W następnych latach z MDK w Krakowie organizowane są wspólne obozy i zimowiska dla młodzieży obu placówek. W 15-lecie działalności programowo wychowawczej MDK otrzymuje:Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego; Odznakę Gryfa Pomorskiego, Odznakę Chorągwianą ZHP.

 

1968 | W MDK powstaje klub krótkofalarstwa. Zespół muzyki MDK zajmuje II miejsce na Ogólnop. Festiwalu Muzycznych Zespołów Amatorskich w Jeleniej Górze. W MDK zostaje zbudowany do celów szkoleniowych, jacht żaglowy typu "Miedwie", zaprojektowany przez instr. pracowni żeglarstwa Marcina Tura.

 

1969 | Od tego roku MDK jest organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Modeli Samolotów na uwięzi, stałej imprezy organizowanej dorocznie przez kolejne lata. 9 pracowni MDK uzyskuje tytuł pracowni wiodących województwa szczecińskiego: prac. choreografii, plastyki, fotografii, modelarstwa okrętowego, szkutnictwa, żeglarstwa, krajoznawstwa, gospod. domowego, radiotechniki. Organizowano konferencje instruktażowo-metodyczne z zakresu zajęć pozaszkolnych dla nauczycieli woj. szczecińskiego (w oparciu o doświadczenia MDK). Feliks Bocian opracowuje pracę magisterską na temat rolii działalności MDK w środowisku Stargardu. Jest to działalność kontynuowana i doskonalona w następnych latach. W ramach działalnościinstruktażowo-metodycznej, w oparciu o doświadczenia placówki w zakresie pracy pozaszkolnej, opracowuje się w MDK: przykładowe programy pracy różnorodnych kół zainteresowań i zespołów; zasady organizacji i wyposażenia poszczególnych pracowni specjalistycznych placówki wychowania pozaszkolnego; wykonuje się zestawy pomocy naukowych wg. własnych projektów instruktorów do poszczególnych pracowni placówki.

 

1971 | Patronat nad MDK obejmuje J.W. Miedwie. MDK zajmuje II miejsce w Ogólnop. Rajdzie Turystycznym Placówek Wychow. Pozaszkolnego(Nowy Targ-Zakopane). Pracownia model. okrętowego ustanawia rekord Polski w klasie modeli ślizgów na Mistrzostwach Polski. W MDK zostaje wdrożony wypracowany w placówce system wychowawczy dostosowany do specyfiki działania placówki wychowania pozaszkolnego. W 20-lecie działalności wychowawczej MDK otrzymuje imię gen. Mariusza Zaruskiego oraz zostaje wyróżniony: Medalem 25-lecia LOKOdznaką Ruchu Przyjaciół ZHPZłotą odznaką TPDMedalem 50-lecia Lotnictwa Sportowego1973 - Zespół muzyczny MDK zajmuje III miejsce we "Wrocławskim Maju-73" . MDK jest organizatorem wojewódzkich regat w klasie "Optymist"w Morzyczynie (przez kilkanaście lat).

 

1974 | MDK rozwija szeroką działalność środowiskową. Powstaje Zespół Piosenki i Tańca "Błękitne Muszelki" pod kierownictwem Stanisławy Wińskiej.Pod kierunkiem Stanisława Pabiana , długoletniego kierownika działu wych. technicznego i instruktora prac. modelarstwa okrętowego, budowane sąw pracowni modele pływające ślizgów oraz modele szybkie własnej konstrukcji. Modelarnia okrętowa MDK ustanawia rekord Polski w klasie modeli szybkich sterowanych radiem na Mistrzostwach Polski. Wdrożenie nowego statutu MDK. Działalność placówki prowadzona jest w 3 działachprogramowych:dziale wychow. estetycznego,dziale wychowania technicznego,dziale krajoznawstwa, sportu i działalności masowej.

 

1975 | Ministerstwo Oświaty i Wychowania powierza MDK organizację Ogólnopolskich Zawodów Modeli Żaglowych dla uczestników placówek wychowania pozaszkolnego. Zespoły artystyczne MDK reprezentują województwo szczecińskie na II Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnejw Kielcach (zdobywają 3 złote jodły, 1 srebrną, 1 brązową) zajmują I miejsce w ogólnej punktacji Festiwalu. ZPiT " Błękitne Muszelki" prezentują repertuar opracowany w oparciu o oryginalne układy choreograficzne St. Wińskiej oraz muzykę komponowaną i teksty pisane przez Michała Mokrzyca. Pracownia plastyki MDK uzyskuje wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Dziecięcych Prac Plastycznych w Japonii. W pracowni szkutnictwa młodzież wykonała w latach 1953-1975 75 jednostek pływających: 20 kajaków, 5 szalup wiosłowych, 9 kanadyjek, 5 motorówek, 11 jachtów żaglowych różnych typów, 25 łodzi żaglowych " Optymist", z czego 39 łodzi różnych typów przekazano szkołom z terenu miasta i rejonu do celów szkoleniowych i turystycznych. Patronat nad MDK obejmują Zakłady Dziewiarskie "Luxpol"

 

1976 | ZPiT "Błękitne Muszelki" bierze udział w Ogólnopolskiej Harcerskiej Operacji "Bieszczady 40". (Artystyczne kierownictwo Zespołu: St.Wińska, M.Mokrzyc). Żeglarze MDK reprezentują Chorągiew Zachodnio-Pomorską ZHP w V Harcerskich Mistrzostwach Żeglarskich Polski w Solinie (zajmują 3 m-ce zespołowo). W 25 - lecie działalności wychowawczej MDK otrzymuje sztandar ufundowany przez zakład opiekuńczy SPBO w Stargardzie Szczecińskim.Za osiągnięcia w pracy programowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą MDK otrzymuje:Medal 200-lecia Komisji Edukacji Narodowej;Krzyż za zasługi dla ZHP;Medal okolicznościowy 850-lecia Stargardu Szczecińskiego;Medal za zasługi dla Aeroklubu RP.W roku szkolnym 1975/76 w MDK działalność programowo wychowawcza prowadzona jest w: 3-ech działach programowych, 18 pracowniach specjalistycznych, 116 kołach zainteresowań, zespołach, klubach, kursach, 6 filiach obejmujących łącznie 2350 stałych uczestników. 79 imprez masowych obejmuje 33 tysiące uczestników okazjonalnych; 800 czytelników biblioteki specjalistycznej MDK; 11 wycieczek krajowych dla 580 uczestników; 6 obozów letnich i zimowisk dla 220 uczestników. MDK rozwija szeroką działalność środowiskową. Współpracuje w zakresie organizacji zajęć pozaszkolnychi wymiany doświadczeń z Pałacem Młodzieży w Szczecinie, Krakowie, Tarnowie, Katowicach, z Młodzieżowym Domem Kultury we Wrocławiu, Słupsku, Żywcu, Koszalinie. W MDK zostaje wprowadzony system nagród i wyróżnień dla uczestników wypracowany w placówce.1977 - W MDK powstaje z inicjatywy Michała Mokrzyca Studio Nagrań DĄwiękowych. Za zasługi dla "Głosu Szczecińskiego" MDK otrzymuje medal 30-lecia Głosu Szczecińskiego. MDK zostaje organizatorem Wojewódzkich Zawodów Modeli Pływających, organizowanych w Morzyczynie nad j. Miedwie.1978 - MDK nawiązuje współpracę z Ośrodkiem Młodzieży w Altenhof (Niemcy). Powstaje " Mini Kino " MDK dla którego Adam Bodnar wykonuje kabinę do aparatury projekcyjnej 16 mm , a następnie 35 mm. A.Bodnar modernizuje pracownię fotografii w oparciu o własne projekty racjonalizatorskie.Żeglarze MDK reprezentują Chorągiew Zachodniopom. ZHP w VII Harcerskich Mistrzostwach Żeglarskich Polski w Pucku (zajmują 5 miejsce zespołowo).

 

1979 | ZPiT "Błękitne Muszelki" bierze udział w Międzynarodowym Obozie Pokoju i PrzyjaĄni w Chorzowie (delegaci z 47 krajów) oraz koncertujew Pałacu Rady Ministrów w Warszawie. (Kierownictwo artystyczne zespołu S.Wińska i M.Mokrzyc). MDK jest organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Modeli Żaglowych Spółdzielczości Mieszkaniowej w Morzyczynie nad jez. Miedwie.

 

1980 | Klub filmowy MDK "Plener" zdobywa nagrodę Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego ROD-80 w Zduńskiej Woli.

 

1981 | W 30-lecie MDK otrzymuje medal "Za zasługi dla miasta Stargardu". W trzech działach programowych - działa 15 pracowni specjalistycznych obejmujących 1830 stałych uczestników.

 

1982 | "Mini-Kino" MDK wzbogaca się o aparaturę projekcyjną 35 mm. MDK zdobywa III nagrodę na Ogólnopolskiej Wystawie Twórczości Technicznej Młodzieży w Częstochowie, organizowanej przez MOiW. Na zlecenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania dyrektor MDK Ludwik Krajewski opracowujena Ogólnopolską Naradę Dyrektorów Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Tarnowie referat programowy: "Podstawowe założenia organizacji pracy, planowania pracy oraz kierowania placówką wychowania pozaszkolnego".

 

1983 | W MDK powstaje 4 dział pracy programowo-wychowawczej, Klub Płytowy i Klub Młodzieżowy.

 

1984 | MDK zdobywa II miejsce (zespołowo) i I indywidualnie w kategorii modelarstwa okrętowego na Ogólnopolskiej Wystawie Twórczości Technicznej Młodzieży w Tarnowie (otrzymuje puchar MOiW i ZG LOK).

 

1985 | MDK zdobywa I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Modeli Żaglowych. Modelarze okrętowi zdobywają Tytuł Mistrza Polski i 3 tytuły wicemistrzowskie. ZPiT "Błękitne Muszelki" bierze udział w II Ogólnopolskim Spotkaniu Przeglądów Amatorskich "Gryfiada" - 85. We wrześniu 1985 r. odchodzi na emeryturę założyciel i długoletni dyrektor MDK mgr Ludwik Krajewski, który kierował placówką przez 35 lat.

 

1986 | MDK obchodzi 35 - lecie działalności wychowawczej. W czterech działach programowych pracują 22 pracownie specjalistyczne, 136 kół zainteresowań, klubów i zespołów, obejmujących 1700 stałych uczestników. Powstaje izba tradycji MDK.

 

1991 | W 40-lecie działalności programowo - wychowawczej placówki MDK, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Placówek Wychowania Pozaszkolnego poświęconej organizacji pracy i planowania pracy w MDK. Referat programowy na konferencję Opracowuje Ludwik Krajewski. Stanisław Pabian przedstawia na konferencji rolę wychowania technicznego w działalności placówek wychowania pozaszkolnego, a Bogdan Kowalski rolę filmu w pracy placówki. Działalność szkoleniowo - żeglarską MDK prowadzoną w ramach MKS "Wodnik" w latach 1963-1991 dokumentuje: 636 patentów żeglarza jachtowego oraz 259 patentów sternika jachtowego uzyskanych przez młodzież szkolną Stargardu i rejonu, Krakowa, Żywca, Aleksandrowa Kujawskiego.

 

1992 | Od 1 września 1992 r. decyzją Kuratorium Oświaty w Szczecinie MDK przestaje istnieć jako placówka wychow. pozaszkolnego działająca w resorcie oświaty, staje się filią SCK w Stargardzie nastawioną na pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną. Ośrodek Wodny MDK w Morzyczynie wraz z wyposażeniem pracowni żeglarstwa i pracowni turystyki zostaje przekazany ZSZ nr 1 w Stargardzie.

 

1994 | Klub kartingowy MDK zdobywa VI miejsce zespołowo w klasie młodzieżowej w Kartingowych Mistrzostwach Polski.

 

1995 | Od 1 lutego 1995r. decyzją Władz Miasta Stargardu MDK zostaje reaktywowany jako samodzielna placówka wychowania pozaszkolnego dziecii młodzieży z siedzibą w budynku przy ul. Portowej 3. Jednocześnie dzięki staraniom dyr. Romualda Łodygi reaktywowana jest działalność Ośrodka Wodnego MDK w wynajętej bazie wodnej LKS "Pomorze" w Morzyczynie nad jez . Miedwie. MKS "Wodnik" przy MDK kontynuuje swą działalność w oparciu o bazę materialną MDK. Wznawia działalność Samorząd Uczestników i Społeczna Rada Rodziców przy MDK. Zespół "Rupaki" kierowany przez Ewę Krysian uzyskuje III-cie miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu "Nowa piosenka w starym Krakowie". W latach 1992-1995 amatorskie zespoły muzyczne brały udziałw Ogólnopolskich Przeglądach Muzyki Rockowej m.in. Iłża, Szczecin, Węgorzewo.

 

1996 | MDK w Stargardzie obchodzi 45-lecie swej działalności programowo- wychowawczej. Placówka wznawia i prowadzi wielokierunkową i różnorodną działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą szkolną. Wypełnia funkcję placówki wiodącej w zakresie pracy pozaszkolnej prowadzonej wśród dziecii młodzieży. Prowadzi pracę instruktażowo - metodyczną dla nauczycieli i wychowawców oraz aktywu młodzieżowego w zakresie organizacjii prowadzenia różnorodnych zajęć pozaszkolnych. Ogromnym powodzeniem cieszą się nowe formy imprez organizowane przez placówkę od 1992 roku dla dzieci i młodzieży miasta - od Festiwalu Piosenki Dziecięcej do Mini Listy Przebojów. MDK swą działalność programową opiera na szerokiej współpracyze środowiskiem, w szczególności ze szkołami, ZHP, rodzicami, zakładami pracy, instytucjami, organizacjami społecznymi, placówkami oświatowo-wychowawczymi i kulturalno- oświatowymi. Rozwija się pod kierunkiem Romualda Łodygi działalność turystyczna oraz organizowane są co roku zimowiska i obozy letnie, lokalizowane w rejonach górskich oraz pasie nadmorskim. Zostaje opracowany przez zespół programowy pod kierunkiem L. Krajewskiego i wdrożony nowy statut MDK, regulujący od strony prawnej, organizacyjnej i programowej całokształt działalności programowo-wychowawczej placówki, w okresie przeobrażeń systemu edukacji RP. Zostaje wznowiona działalność pracowni metodycznej - L. Krajewski opracowuje materiały metodyczne pomocne w prowadzeniu zajęć pozaszkolnych z dziećmi i młodzieżą szkolną (m.in. Regulamin przystani Ośrodka Wodnego i zestaw opracowań regulujących działalność żeglarską prowadzoną w MDK, wytyczne do planowania pracy jednostek organizacyjnych MDK). Drużyna kartingowaw klasie młodzik 01 kierowana przez Antoniego Skoczylasa, zakwalifikowała się do Mistrzostw Polski. Zespół "Rupaki" prowadzony przez E.Krysian uzyskuje II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki w Krakowie, a Ewa Krysian II miejsce i nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za kompozycję piosenki "Jelonki". Zespoły artystyczne MDK prezentują widowisko z okazji 45-lecia działalności placówki, pt. "Wymarzone podwórko" -scenariusz i reżyseria Krzysztof Kopacki. Zespoły artystyczne MDK: Zespół "Rupaki", Studio Piosenki Dziecięcej i Zespół teatralny, prezentują spektakl teatralny pt. "Na zamku Świętego Mikołaja" (scenariusz i reżyseria Krzysztof Kopacki), emitowany następnie w Telewizji Kablowej Stargardu parokrotnie w latach następnych.

 

1997 | Zespół "Rupaki" uzyskuje III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu w Krakowie. Zespół taneczny "Gest" prowadzony przez Małgorzatę Flas zdobywa Puchar Dyrektora DK "Zamek" w Szczecinie. Zespół Taneczny Aplauz prowadzony przez Agnieszkę Dryjańską uzyskuje wyróżnienie na Rejonowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych. Wielu uczestników zespołów artystycznych MDK uzyskuje wyróżnienia: na Ogólnopolskim Spotkaniu z Piosenką Literacką - II nagrodę uzyskuje Sylwia Lewandowska, na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji Śpiewanej w Radomiu II nagrodę uzyskuje Joanna Rusakowicz i Sylwia Lewandowska, na Festiwalu Piosenki Kabaretowej w Ostrołęce wyróżnienie dla Joanny Rusakowicz, na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Andersen mniej znany" wyróżnienie Katarzyny Skowrońskiej, na Wojewódzkim Przeglądzie Recytatorskim wyróżnienie Mateusza Ławrynowicza, na konkursiena Rysunek Satyryczny w Tarnowie wyróżnienia 3 uczestników pracowni plastyki. Pracownia Kartingowa prowadzona przez Antoniego Skoczylasa zdobywa II i III miejsce na Kartingowych Mistrzostwach Okręgu. Pracownia Modelarstwa Okrętowego na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Modeli Wystawowych Statków i Okrętów zdobywa brązowy medal - Cezary Komin;na Ogólnopolskim Konkursie Modeli Statków i Okrętów w Gdyni - III miejsce - Adam Kazimierczak; na Ogólnopolskich Zawodach Modeli Pływających Uczestników Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Szczecinie - IV miejsce - Arkadiusz Tinscherd. Pracownia Teatralna prezentuje spektakl teatralnypt. "Światełko w mroku" - scenariusz i reżyseria Krzysztof Kopacki. Zorganizowano VI Stargardzki Festiwal Piosenki Dziecięcej. Romuald Łodyga organizuje dwa turnusy kolonii letniej dla dzieci i młodzieży Poroninie. Duet gitar klasycznych z MDK pod kierunkiem Jacka Jankowskiego, zdobywa wyróżnieniena Rejonowym Przeglądzie Zespołów Estradowych w Stargardzie. W pracowni wychowania morskiego i żeglarstwa Ludwik Krajewski opracowuje nowy program autorski szkolenia na stopień żeglarza jachtowego, dostosowany do nowego systemu stopni żeglarskich, wprowadzonego w 1997 roku.

 

1998 | Wyróżnienie zespołu "Aplauz" prowadzonego przez Agnieszkę Dryjańską na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie oraz na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Szczecinie. Spektakl teatralny "Światełko w mroku" przygotowany przez Zespół teatralny "oD...Do" pod kierunkiem Krzysztofa Kopackiego, zostaje wyróżniony na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Różnych Form "Theatron" w Brzegu oraz zaprezentowany na Międzynarodowym Spotkaniu Teatrów Młodzieżowych "Grenzuberschreitungen" - "Przekraczanie granic" w Niemczech - "Światełko w mroku" zostaje również wystawione w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Pełnometrażowy film fabularny "Światełko w mroku" wg scenariusza K.kopackego, w reżyserii Krzysztofa Kopackego, Grzegorza Grendy i Adama Bodnara, jest pierwszym w historii Stargardu filmem fabularnym zrealizowa-nym w MDK z zachowaniem wszystkich zasad dotyczących realizacji obrazu fabularnego, z udziałem członków zespołu teatralnego "oD..Do". Film jest zaprezentowany na Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Amatorskich w Stargardzie. Zespół Piosenki i Tańca "Gest" prowadzony przez Małgorzatę Flas uzyskuje III miejsce w programie telewizyjnym TV Polsat pt. "Powitanie wiosny". Zespół "Rupaki" prowadzony przez Ewę Krysian uzyskuje wyróżnienie na Festiwalu "Nowa piosenka w starym Krakowi" w Krakowie. TV Szczecin nagrywa program Autorski o zespole "Rupaki" Uczestnicy placówki uzyskują wyróżnienia na różnorodnych festiwalachi konkursach - m.in.: 1) Joanna Rusakowicz i Sylwia Lewandowska na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej w Rybniku oraz na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji Śpiewanej "Bursztynowa łezka" w Koszalinie; 2) Aleksandra Ogórkiewicz i Aleksandra Krysian na Festiwalu w Krakowie; 3) Aleksandra Majewska, Joanna Damicka, Joanna Kuśmieszak, Anna Kalata, Mateusz Ławrynowicz w Konkursie recytatorskim; 4) trzech uczestników zostaje wyróżnionych na Konkursie Satyrycznym im. Bruno Szulca w Tarnowie, a uczestnicy pracowni plastyki zdobywają wiele wyróżnień na konkursach plastycznych wojewódzkich i ogólnopolskich. Uczestnicy pracowni modelarstwa okrętowego prowadzonej przez Stanisława Pabiana uzyskują wyróżniające wyniki w skali krajowej: 1) Adam Kazimierczak zdobywa srebrny medal na Mistrzostwach Świata Modeli Statków i Okrętów klasy "C" - "Nawiga" w Gdańsku; 2) Arkadiusz Tinschert zdobywa brązowy medal, a Adam Kazimierczak I miejsce w klasie "C7" na Mistrzostwach Polski Wystawowych modeli Statkówi Okrętów we Wrocławiu; 3) II miejsce zespołowo uzyskują modele MDK na Ogólnopolskim Konkursie Modeli Plastykowych w Goleniowie; 4) I miejsceza model niszczyciela "Piorun" i III miejsce za model niszczyciela "Błyskawica" na Ogólnopolskiej Wystawie Modeli Statków i Okrętów na "Darze Pomorza"w Gdańsku. W Ośrodku Wodnym MDK organizowane są Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie w klasie "Micro" oraz Okręgowe Regaty Żeglarskie w klasie "Optymist" i "Europa" (instruktorzy Janusz Olszewski, Lech Marchwiński i Sławomir Naworol). Uczestnicy pracowni kartingowej prowadzonej przez Antoniego Skoczylasa zdobywają liczne wyróżnienia: 1) Łukasz Chmielarz uzyskuje X miejsce na Kartingowych Mistrzostwach Polski w kategorii młodzieżowej, 2) Michał Molęda uzyskuje I miejsce w Kartingowych Mistrzostwach Okręgu, 3) I miejsce drużynowo i mistrzostwo okręgu w Kartingowych Mistrzostwach Okręgu.

 

1999 | MDK i Jachtklub "Wodnik" MDK organizuje w Ośrodku Wodnym MDK w Morzyczynie na jez. Miedwie Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Klasie "Micro" - Janusz Olszewski z MDK zdobywa tytuł Mistrza Polski 1999 roku. Przy MDK podejmuje działalność Uczniowski Klub Sportowy "Wodnik", skupiający żeglarzy, szachistów i kartingowców. Pracownia modelarstwa okrętowego prowadzona przez Stanisława Pabiana uzyskuje: 1) w Ogólnopolskich Zawodach - konkursie modeli plastikowych w Szczecinku dwa II miejsca indywidualnie i IV miejsce zespołowo, 2) w Ogólnopolskim Konkursie Modeli Statków i Okrętów w Gdyni - Dar Pomorza - II miejsce indywidualnie, 3) w Mistrzostwach Polski Modeli Wystawowych Statków i Okrętów we Wrocławiu - brązowy medalw kategorii żaglowców. W ośrodku Wodnym MDK w Morzyczynie organizowane są regaty o błękitną wstęgę Miedwia. W MDK są organizowane różnorodne imprezy masowe dla młodzieży, wśród których na szczególne wyróżnienie zasługują: przeglądy amatorskiej twórczości literackiej "Kominkalia", finał Wojewódzkiego Turnieju Komputerowego "Klawiszada", współorganizacja III Wojewódzkich Igrzysk Lekkoatletycznych dla Osób Niepełnosprawnychi Ogólnopolskich Spotkań z Wesołą Piosenką Osób Niepełnosprawnych, turnieje szachowe, akcja zbiórki pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert charytatywny na rzecz dzieci Domu Małego Dziecka w Stargardzie.Wznawia w MDK działalność poradnia instruktażowo-metodyczna prowadzona przez Ludwika Krajewskiego, w której opracowywane są materiały instruktażowo-metodyczne z zakresu pracy pozaszkolnej z młodzieżą i podstawowe dokumenty regulujące działalność programową placówki, m.in. Statut MDK, Regulamin Przystani Ośrodka Wodnego MDK, Regulamin Społecznej Rady Rodziców MDK. Jacek Jankowski opracowuje pracę magisterską"Działalność MDK w Stargardzie w latach 1950-1969". Pracownia kartingowa uzyskuje V miejsce drużynowo w Finale Kartingowych Mistrzostw Polski oraz I miejsce drużynowo w Kartingowych Mistrzostwach Strefy. Anna Tomczyk z koła szachowego MDK, uzyskuje IX miejsce w Eliminacjach do Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach, złoty medal i tytuł Mistrzyni Województwa Zachodniopomorskiego oraz tytuł Mistrzyni Szachowej Powiatu. Paweł Bąk z koła szachowego MDK uzyskuje tytuł Mistrza Powiatu. MDK wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji organizuje w Morzyczynie nad jez. Miedwie obchody "Miedwiańskiego Lata". Pracownia fotografii i filmu prowadzona przez A.Bodnara organizuje konkurs fotograficzny pt. "Przyroda mojego miasta" oraz kilkanaście projekcji filmów fabularnych na taśmie 16mm i 35mm. Działa Amatorski Klub Filmowy "Plener". Uczestnicy z pracowni modelarstwa okrętowego biorą udział w: Mistrzostwach Polski Modeli Redukcyjnych we Wrocławiu oraz w Ogólnopolskim Konkursie Modeli Statków i Okrętów na "Darze Pomorza"w Gdyni. 35 uczestników Zespołu Teatralnego "oD...Do" oraz Zespołu Tanecznego "Aplauz" opracowuje pod kierunkiem Krzysztofa Kopackego pełnospektaklowy musical pt. "Magia kina", scenariusz i reżyseria Krzysztof Kopacki, muzyka Ireneusz Kopczyński, choreografia Agnieszka Dryjańska. 12 wystawień musicalu obejrzało około 5 000 widzów. Musical był także prezentowany z okazji 700-lecia Ińska oraz na przeglądzie Popkultura Fajowa 2000w Dębnie. MDK organizuje Festiwal Piosenki Dziecięcej, Przegląd Piosenki Przedszkolnej i konkurs literacki "Kominkalia" oraz występy kabaretu "Witajciew powiecie", koncerty "Te o-polskie przeboje", koncerty poezji śpiewanej "Ja nie czas chcę zatrzymać". Zespoły artystyczne MDK wielokrotnie uświetniają imprezy organizowane przez inne instytucje, placówki kulturalne i stowarzyszenia, tańcząc i śpiewając dla dzieci niepełnosprawnych, emerytów, organizacji społecznych i wojska. Uczestnicy MDK brali udział w wielu przeglądach, festiwalach i konkursach zdobywając liczne wyróżnienia: 1) Ewa Krysian uzyskuje I miejsce na Festiwalu w Krakowie "Nowa piosenka w starym Krakowie" za tekst i kompozycję piosenki "List do drzewa" i Aleksandra Krysian zdobywa III miejsce za wykonanie tej piosenki; 2) udział zespołu tanecznego "Aplauz" pod kierunkiem A.Dryjańskiej i solistki z zepołu "Rupaki" w finale Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie; 3) udział Jarka Tarkowskiego w finale Festiwalu Piosenki Poetyckiej w Radomiu; 4) zespół taneczny "Aplauz" (A.Dryjańska) zdobywa Pucha Dyrektora Domu Kultury - Zamku Książąt Pomorskich na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznychw Szczecinie; 5) uczestnicy pracowni plastyki prowadzonej przez Jolantę Brejdak i Daniela Januchowskiego, uzyskują wyróżnienia na konkursach plastycznych: "Radość bez alkoholu" w Gryfinie, "Zima", "Wspomnienia z wakacji" i Szczecińskiej Stacji Radiowej. Zespół "Rupaki" bierze udział w nagraniuw TV Szczecin programu pt. "Drynda".

 

2000 | MDK organizuje na osiedlu Pyrzyckim filię, w której prowadzi się zajęcia pozaszkolne dla okolicznych dzieci i młodzieży. - Zespół Piosenki i Tańca "Gest" prowadzony przez Małgorzatę Flas uzyskuje tytuł laureata oraz Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży - Gorzów 2000 oraz wyróżnienie na Rejonowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych. Zespół Taneczny "Aplauz" prowadzony przez A. Dryjańską zdobywa Brązową Jodłę na XXVI Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach oraz wyróżnienie na Rejonowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych. Mateusz Ławrynowicz z pracowni teatralnej prowadzonej przez Krzysztofa Kopackiego, zostaje laureatem X Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii klas gimnazjalnych oraz zdobywa I miejsce i główną nagrodę "Złoty Klucz do Tajemnicy Wszechświata", Katarzyna Biernackai Anna Działak są laureatkami eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w kategorii szkół średnich. Paula Niemczynowicz jest laureatką Finału Wojewódzkiego Małego Konkursu Recytatorskiego w kategorii klas gimnazjalnych. Uczestnicy pracowni teatralnej i zespołu "Aplauz" wystawiają spektakl z okazji X-lecia zespołu tanecznego "Aplauz" wg scenariusza i reżyserii Krzysztofa Kopackiego. Zespół wokalny "Rupaki" prowadzony przez E.Krysian, uzyskuje I nagrodę: udział w warsztatach artystycznych w Orleanie we Francji, na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej - Kraków 2000, Aleksandra Krysian zdobywa I miejsce za piosenkę "Szabada" na tym festiwalu. Zespół "Rupaki" uzyskuje: 1) II miejsce zespołowo na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Weszprem na Węgrzech, 2) Aleksandra Krysian z zespołu "Rupaki" zdobywa III miejsce w kategorii solistów na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej we Wrocławiu - "Budzik 2000", 3) "Rupaki" uzyskują III miejsce w kategorii zespołów i solistów w konkursie "Na deszczi niepogodę" oraz biorą udział w programie TV "Muzyczna skakanka" w Warszawie. Anna Krzemionka z zespołu poezji śpiewanej prowadzonego przez Zofię Ławrynowicz, otrzymuje wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie OKR i Poezji Śpiewanej. Uczestnicy z pracowni plastyki prowadzonej przez Daniela Januchowskiego, uzyskują: 1) I miejsce indywidualnie na konkursie "Radość bez alkoholu" w Gryfinie, 2) wyróżnienia na konkursach plastycznych "Wspomnienia z wakacji" i "Barwy jesieni", 3) wyróżnienia i kwalifikację pokonkursową "Pałace, zamki i dworki polskie". Uczestnicy pracowni rękodzieła artystycznego prowadzonej przez Jolantę Brejdak, uzyskują: 1) Grand-Prix w konkursie "Tkaniny unikatowej" oraz 3 wyróżnienia, 2) dyplomy i wyróżnieniaw konkursie plastycznym "Pisanki wielkanocne". Uczestnicy pracowni modelarstwa okrętowego prowadzonej przez Stanisława Pabiana zdobywają:1) brązowy medal w Mistrzostwach Polski Modeli Redukcyjnych we Wrocławiu oraz brązowy Medal i puchar w Ogólnopolskim Konkursie Modeli Statkówi Okrętów o Puchar Prezesa ZG Lok w Warszawie - Adam Kazimierczak, 2) I i II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Modeli Kartonowych Statków i Okrętóww Goleniowie - Adam Kazimierczak, a III miejsce Marcin Kalski. Poza tym pracownia modelarstwa okrętowego bierze udział w: 1) Ogólnopolskim Konkursie Modeli Statków i Okrętów na "Darze Pomorza" w Gdyni, 2) Ogólnopolskim Konkursie Modeli Statków i Okrętów w Gdańsku, 3) Mistrzostwach Polski Modeli Kartonowych w Skawinie. W Ośrodku Wodnym MDK w Morzyczynie nad jez.Miedwie (instruktorzy: Lech Marchwiński, Sławomir Naworol, Janusz Olszewski) zorganizowano: 1) Regaty w klasie "Omega" i "Optymist", w których I miejsce zajęli żeglarze z MDK, 2) Regaty Jesienne w klasie "Optymist"i "Omega", w których żeglarze z MDK zajęli 3 pierwsze miejsca w klasie "Optymist" oraz II i IV miejsce w klasie "Omega", 3) Regaty Żeglarskieo Błękitną Wstęgę Jeziora Miedwie. Uczestnicy koła szachowego prowadzonego przez Elżbietę Szumską uzyskują: 1) IV miejsce w Finałach Ogólnopolskich Turnieju Szachowego "Złotej wieży" oraz I miejsce i tytuł Mistrza Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii wiekowej młodzieży - Anna Tomczyk,2) II miejsce indywidualnie i VIII miejsce drużynowo w Mistrzostwach Szachowych Polski w Bydgoszczy. Uczestnicy pracowni kartingowej(instr. A.Skoczylas, M.Barański) biorą udział w 4 eliminacjach strefowych sezonu 2000, zwyciężając 6-krotnie indywidualnie w kategorii Młodziki Młodzieżowej oraz drużynowo zdobywając 14 pucharów indywidualnie oraz 9 pucharów za zwycięstwa zespołowe.

 

2001 | Zespół "Rupaki" prowadzony przez E.Krysian uzyskuje "Złoty Aplauz" na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Koninie. - W pracowni wychowania morskiego i żeglarstwa prowadzonej przez Ludwika Krajewskiego oraz w pracowni żeglarstwa w Ośrodku Wodnym MDK w Morzyczynie (instr. Sławomir Naworol, Lech Marchwiński i Janusz Olszewski) przeszkolono w latach 1996-2001 na stopień żeglarza jachtowego ponad 200 żeglarzy,a patenty żeglarza jachtowego wg nowego systemu stopni żeglarskich uzyskało 83 żeglarzy. W latch 1997-2001 trzech żeglarzy z MDK startowało w klasie Optymist pod okiem instruktora społecznego Tomasza Jachymka. Zdobywali wiele znaczących sukcesów sportowych na akwenach krajowychi zagranicznych. W skład reprezentacji MDK wchodzili: Mateusz Nowak, Michał Jachymek i Tomasz Hoja. Wywalczyli dla MDK 6 miejsce drużynowow kraju. Brali udział w rywalizacji rankingu prowadzonego przez Narodowe Stoważyszenie Klasy Optymist. Od 1999 roku Michał Jachymek reprezentował Polskę w Kadrze Narodowej, był to efekt 5 -letniej pracy poprzedzonej startami w setkach regat krajowych i zagranicznych, był zdobywcą medalowych miejsc w olimpiadach młodzieżowych. Startował na mistrzostwach swiata w Chinach "Quindao 2001". L.Krajewski opracowuje w latach 1998-2001w pracowni wychowania morskiego i żeglarstwa skrypt do szkolenia na stopień żeglarza jachtowego. Młodzieżowy Dom Kultury im. Mariusza Zaruskiegow Stargardzie Szczecińskim obchodzi 50-lecie swej działalności. Program obchodów 50-lecia działalności placówki obejmuje: 1) wystawę twórczości uczestników i pracowników MDK - muzeum 30 maja - 30 czerwca 2001, 2) Regaty o Puchar 50-lecia MDK oraz wodowanie jachtu żaglowego typu kecz"Mors II" - Ośrodek Wodny MDK w Morzyczynie w dniach 02-03 czerwca 2001, 3) koncert galowy "Pół wieku MDK-u" - Amfiteatr, Park Chrobrego - 20 czerwca 2001, 4) uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 50-lecia MDK - sala kominkowa MDK, ul. Portowa 3 - 20 czerwca 2001.

bottom of page